Navigatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 1.1.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met
4shop
1.3. Onder `Algemene Voorwaarden` wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Website: www.4shop.be


Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van 4shop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor
4shop alleen bindend indien en voor zover deze door 4shop uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3.
4shop is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft
4shop het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.2. Aanbiedingen van
4shop zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten.
4.3. Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs van de order inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan Klant medegedeeld.

Artikel 5. Overeenkomst / levertijd
5.1. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
4shop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Zodra de betaling door
4shop is ontvangen, stuurt 4shop de producten zo spoedig mogelijk toe.
5.3. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met
4shop binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van Klant.
5.4.
4shop raadt Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor: Artikel 11 Reclame.
5.5.
4shop is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.6. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt 
4shop contact met u op.
5.7. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen. Indien de levertijd langer dan 30 dagen duurt, dan worden eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan Klant terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met
4shop gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van
4shop

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
7.1. Klant dient de betalingen aan
4shop volgens de in de bestelprocedure op de website gegeven methoden te voldoen.
7.2. De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.
7.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.5. In bovenstaande gevallen heeft
4shop voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van 4shop vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met
4shop
8.2. De totale aansprakelijkheid van 4shop jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
8.3. Aansprakelijkheid van
4shop jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.4. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op jakosportshop.be jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van
4shop
8.5. De aansprakelijkheid van 4shop jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant 4shop onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 4shop ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 4shop in staat is adequaat te reageren.
8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
4shop meldt.
8.7. Klant vrijwaart
4shop voor alle aanspraken van derden.

Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht is jakosportshop.be niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 10. Garantie
10.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Artikel

11. Reclame
11.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan,
4shop in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van 4shop.
11.2. Indien
4shop de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.
11.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
11.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op. Artikel

12. Slotbepalingen

12.1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
12.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
12.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. Contact gegevens Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op info@4shop.be

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

Nog geen berichten geplaatst.
Plaats een bericht
© 2016 - 2017 4shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel